Młodociany Pracownik

 • 1. Co oznacza uczyć się zawodu stając się młodocianym pracownikiem?

  Nauka zawodu zapewnia dobry start, praktykę, szybką samodzielność, zwiększającjednocześnie szansę zatrudnienia i gwarancję jego utrzymania.
 • 2. Uczeń zamierzający podjąć naukę zawodu musi spełniać następujące warunki:

  • ukończony szesnasty rok życia,
  • ukończone gimnazjum,
  • dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki w danym zawodzie,
 • 3. Nauka w poszczególnych zawodach składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części:

  • praktycznej – zorganizowanej w zakładzie pracy
  • teoretycznej – zorganizowanej w zasadniczej szkole zawodowej,
 • 4. Przepisy

  • Podstawą organizacji nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisana pomiędzy pracodawcą, a uczniem jako młodocianym pracownikiem oraz rodzicami bądź opiekunami prawnymi,
  • W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do zasadniczej szkoły zawodowej uzyskuje się status pracy – pracownika młodocianego,
  • Młodociani, którzy w okresie nauki zawodu ukończyli osiemnaście lat, do czasu zakończenia nauki traktowani są jako młodociani pracownicy,
  • Okres nauki zawodu ustalony jest w umowie i wynosi 36 miesięcy. Nauka kończy się egzaminem kwalifikacyjnym, a młodociany pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę, które jest zróżnicowane w zależności od roku nauki,
  • Wszechstronnej pomocy w zakresie prawidłowego spisania umowy o naukę zawodu oraz szczegółowe informacje o możliwościach nauki zawodu w rzemiośle, udziela biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach ul. Mickiewicza 32, tel. 32 259-98-97.
   Umowę o praktyczną naukę zawodu można także spisać z zakładem pracy który nie należy do Cechu, lecz pracodawca musi posiadać uprawnienia do zatrudniania młodocianych pracowników/uczniów.