O Nas

                 
Nasza szkoła jest szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.

Szkoła jest prowadzona przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach, dzięki czemu zapewnia swoim uczniom praktyki zawodowe w zakładach zrzeszonych w Cechu, pod nadzorem mistrzów w zawodach.

Uczniowie/młodociani pracownicy uczęszczają do szkoły trzy razy w tygodniu w klasie I i II, a w klasie III dwa razy w tygodniu.

W pozostałe dni uczą się nauki zawodu u pracodawcy.

Uczeń rozpoczynając naukę w Rzemieślniczej Branżowej Szkole Zawodowej I stopnia nie może mieć skończone 18 lat.

W szkole zawodowej realizuje obowiązek nauki, gdyż pracodawca z którym uczeń podpisał umowę o praktyczną naukę zawodu odsyła go na kształcenie teoretyczne do szkoły.

Odbywając praktyczną naukę zawodu, uczeń jest jednocześnie u swego pracodawcy młodocianym pracownikiem, a swoje obowiązki i prawa wykonuje i nabywa zgodnie z Kodeksem Pracy dla młodocianych pracowników.

Po ukończeniu szkoły, a po 36 miesiącach nauki zawodu, uczniowie przystępują do egzaminu czeladniczego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowe informacje:
  • młodocianemu pracownikowi/uczniowi zawodu przysługuje wynagrodzenie za pracę, zgodnie z Kodeksem Pracy dla młodocianych pracowników,
  • szkoła wypożycza komplet podręczników na dany rok szkolny dla każdego ucznia,
  • zajęcia odbywają się do południa (w systemie dziennym)
  • nauka w szkole jest bezpłatna
  • uczymy się języka angielskiego