Statut Szkoły

STATUT RZEMIEŚLNICZEJ BRAŻNOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W KATOWICACH
Szkoły niepublicznej w rozumieniu ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)

Podstawa prawna:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2016r. poz 1943,1954,1985 i 2169 oraz z 2017r. poz. 60 i 949)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r - Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 poz. 59)
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016- Przepisy wprowadzające- Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 60)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 843)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. ( Dz.U. z 2017r. poz. 1534)

NAZWA I TYP SZKOŁY

§1

1. Pełna nazwa szkoły: Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia w Katowicach
2. Siedziba szkoły: Al. Korfantego 141, 40-092 Katowice
3. Typ szkoły: szkoła ponadpodstawowa wskazana w art.18 ust. 1 i 2 pkt.c i art. 192 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe, na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej.
4. Ilekroć w statucie występuje nazwa „szkoła” należy przez to rozumieć szkołę wymienioną w §1 ust. 3.

§2

1. Osobą prowadzącą szkołę jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach ul. Mickiewicza 32, 40-085 Katowice
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Śląski Kurator Oświaty
3. Nauka w szkole jest nieodpłatna.
4. Uczniowie szkoły są młodocianymi pracownikami i odbywają naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych i innych podmiotach gospodarczych na podstawie podpisanej umowy o pracę, za którą otrzymują wynagrodzenia.

§3

1. Szkoła może kształcić zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego w zawodach:
Cukiernik 751201;
Monter – elektronik 742102
Piekarz 751204;
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712618
Fryzjer 514101;
Elektromechanik 741201
Blacharz samochodowy 721306;
Elektryk 741103
Lakiernik 713201;
Operator obrabiarek skrawających 722307
Mechanik pojazdów samochodowych 723103;
Introligator 732301
Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203;
Złotnik- jubiler 731305
Zegarmistrz 731106;
Dekarz 712101
Ślusarz 722204;
Stolarz 752205
Tapicer 753402
Sprzedawca 522301
Kucharz 512001
Kierowca mechanik 832201
2. Szkoła jest szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.
3. W szkole kształci się młodzież, która ukończyła gimnazjum.
4. Uczeń przyjmowany do szkoły nie może mieć ukończonych 18 lat ze względu na status młodocianego pracownika
5. Kształcenie w szkole odbywa się w systemie dziennym.
6. Szkoła:
a) realizuje programy nauczania uwzględniając podstawy programowe kształcenia ogólnego i w danym zawodzie oraz realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym, niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu.
b) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziale 3a Ustawy o systemie oświaty ( wraz ze zmianami zawartymi w przepisach wprowadzających ustawę z dnia 14 grudnia 2016r) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
c) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
d) kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
e) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje zawodowe określone dla nauczycieli szkół publicznych

§4

1. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia na swoją działalność pozyskuje środki finansowe:
a) z dotacji oświatowej samorządu terytorialnego
b) przekazywane przez osobę prowadzącą szkołę
c) z zapisów i darowizn sponsorów (osób fizycznych i prawnych, dokonujących wpłat na konto szkoły)

§ 5

1. W szkole obowiązują następujące akty prawne
a) uchwały organów kolegialnych (Rady Pedagogicznej)
b) akty administracyjne wydawane przez dyrektora i wicedyrektora szkoły.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§6

1. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia zapewnia nauczanie w zakresie zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia ogólnego stanowiących realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły branżowej I stopnia oraz zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia branżowego.
2. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia zapewnia wszystkim uczniom i pracownikom poszanowanie ich przekonań światopoglądowych i religijnych, dąży do kształtowania postaw aktywności społecznej, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
3. Szkoła dąży do kształtowania prawości charakteru, poszanowania norm społecznych oraz godności własnej osoby i drugiego człowieka, a także osobistej wrażliwości, życzliwości, rzetelności i odpowiedzialności.
4. Kształcenie w szkole ma na celu wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne.
5. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania wyuczonego zawodu, uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz zdania egzaminu czeladniczego.
6. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, zapewnia bezpieczeństwo odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. Szkoła stosuje i realizuje Program wychowawczo- profilaktyczny oraz Ocenianie Wewnątrzszkolne, uchwalone przez Radę Pedagogiczną.
7. Szkoła kieruje samodzielną nauką uczniów, uczy racjonalnej organizacji pracy własnej, wskazuje metody i techniki samodzielnego zdobywania wiedzy, korzystania z nowoczesnych źródeł informacji, ułatwiając im osiąganie jak najlepszych wyników.
8. Szkoła organizuje działania o charakterze doradztwa zawodowego.
9. Szkoła zapewnia uczniom wszechstronne wsparcie psychologiczno- pedagogiczne.
10. Szkoła zapewnia uczniom:
a. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
b. zdobywanie umiejętności właściwego wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
c. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
11. Szkoła wspomaga rozwój ucznia poprzez:
a. kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz form współżycia społecznego,
b. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
c. eliminację negatywnych postaw, patologii i zapobieganie demoralizacji,
d. propagowanie kultury zdrowotnej i prowadzenie profilaktyki uzależnień,
e. kształtowanie postaw ekologicznych,
f. aktywne uczestnictwo w różnych formach kultury, sztuki i sportu,
g. kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
12. Szkoła zapewnia opiekę uczniom w czasie zajęć edukacyjnych i zajęć organizowanych w innych formach.
13. Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.
14 . Szkoła zapewnia pomoc psychologa wspomaganą instytucjami wspierającymi pracę szkoły i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, współpracą z Sądem Rodzinnym, Komisariatem Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, OHP w Jaworznie.

§7

1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:
a) szkolny zestaw programów nauczania
b) program wychowawczo- profilaktyczny

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

§ 8

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
a) dyżury nauczycieli w budynku szkolnym,
b) monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku,
c) zapewnienie opieki na zajęciach lekcyjnych,
d) zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści stanowiących zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,
e) sprawowanie właściwej opieki nad uczniami w czasie organizowanych wycieczek i wyjść szkolnych ( szczegóły określają odrębne przepisy zawarte w Regulaminie wyjść i wycieczek),
f) sprawowanie opieki pedagogicznej nad uczniami w czasie wszystkich imprez organizowanych na terenie szkoły i poza nim,
g) omawianie zasad bezpieczeństwa uczniów w szkole na zajęciach z wychowawcą,
h) organizowanie zastępstw za nieobecnego nauczyciela lub odwołanie zajęć ( należy poinformować uczniów najpóźniej dzień wcześniej),
i) właściwe organizowanie zwolnień uczniów z lekcji :
- uczniowie niepełnoletni mogą być zwolnieni z zajęć dydaktycznych na podstawie pisemnej prośby oraz po informacji telefonicznej rodzica ( opiekuna prawnego),
- uczeń informuje wychowawcę klasy lub innego nauczyciela o złym samopoczuciu, a wychowawca lub nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych),
- w razie nieszczęśliwego wypadku lub poważnych dolegliwości zdrowotnych, szkoła natychmiast wzywa pogotowie i powiadamia rodziców (prawnych opiekunów),
- poszkodowany uczeń, który jest niepełnoletni przebywa pod opieką szkoły do momentu przybycia rodziców ( opiekunów prawnych),
2. Szkoła stwarza warunki zapewniające uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez:
a) stały nadzór nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły nad młodzieżą,
b) współpracę z instytucjami specjalizującymi się w działaniach profilaktycznych i prewencyjnych,
c) opracowanie procedur postępowania nauczycieli w przypadkach nagłych, kryzysowych, mogących nieść zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów i pracowników.
3.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów:
a) którzy samowolnie opuścili zajęcia dydaktyczne,
b) przebywają na terenie szkolnym poza zajęciami dydaktycznymi,
c) którzy opuścili teren szkolny na przerwie, w czasie trwających danego dnia zajęć dydaktycznych.

KOMPETENCJE OSOBY PROWADZĄCEJ

§9

Zadania i kompetencje:
1. Czynności w imieniu osoby prowadzącej wykonują jego organy, stosownie do obowiązujących postanowień statutu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach.
2. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach prowadzący szkołę organizuje stronę techniczno – ekonomiczną szkoły.
3. Do zadań Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w szczególności należy:
a) zapewnienie odpowiednich warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych, higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
b) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań edukacyjnych oraz zadań statutowych
c) kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
d) powoływanie i odwoływanie dyrektora szkoły w drodze uchwały zarządu.
e) udzielanie kar porządkowych dyrektorowi szkoły
f) uchwalanie i wprowadzanie zmian w statucie szkoły
g) zatwierdzanie zadań rekrutacyjnych
h) zatwierdzanie projektu organizacyjnego szkoły
i) zatwierdzanie planu finansowego szkoły
j) występowanie z wnioskami do organu prowadzącego ewidencję szkół i placówek niepublicznych o dokonanie zmian we wpisie do ewidencji
k) prowadzenie gospodarki finansowej na podstawie odrębnych przepisów
l) ustalanie rodzaju umów, wysokości poborów i nagród dla pracowników szkoły

ORGANY SZKOŁY

§10

Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły
2) Rada pedagogiczna

§11

1. Dyrektor szkoły podlega Cechmistrzowi Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy, kieruje procesem dydaktyczno – wychowawczym szkoły, kontroluje pracę zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
3. Dyrektor szkoły branżowej w szczególności:
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły branżowej i reprezentuje ją na zewnątrz
b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole branżowej
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich wszechstronnego rozwoju
d) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i realizuje jej uchwały, podjęte w ramach kompetencji stanowiących
e) podejmuje decyzje w sprawach: przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów oraz skreślenia z listy uczniów zgodnie z zapisami niniejszego Statutu
f) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami oraz dokonuje przydziału obowiązków dla nauczycieli ,wychowawców klas i pozostałych pracowników
g) wnioskuje o przyznanie nagród i wymierza kary porządkowe nauczycielom
h) dokonuje powierzenia na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze po zasięgnięciu opinii osoby prowadzącej
i) wnioskuje do Osoby Prowadzącej o dokonanie zmian w statucie szkoły w celu dostosowania go do obowiązującego prawa oświatowego i zmieniającej się rzeczywistości szkolnej
j) przedstawia radzie pedagogicznej, przed zakończeniem roku szkolnego ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły
k) przygotowuje projekt organizacji szkoły
l) przygotowuje zadania naborowe, po zasięgnięciu opinii Osoby Prowadzącej
m) przygotowuje projekt planu finansowego szkoły dla Osoby prowadzącej
n) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie
o ) odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkoły
p) odpowiada za przestrzeganie w szkole prawa oświatowego i statutu szkoły
r ) wykonuje inne działania wynikające z przepisów oświatowych
4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia współpracuje z Osobą Prowadzącą szkołę – tj. Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli.

RADA PEDAGOGICZNA

§12

1. Rada pedagogiczna szkoły jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole branżowej
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział także z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
5. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach.
6. Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
7. Zebrania mogę być organizowane z inicjatywy:
a) przewodniczącego
b) Osoby Prowadzącej szkołę
c) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej
8. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
9. Rada pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
b) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
c) propozycje dyrektora dotyczące powołania i odwołania osoby zajmującej stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w szkole
10. Kompetencje wnioskujące rady pedagogicznej:
a) wniosek o zmianę zapisów Statutu szkoły
b) wniosek o nadanie imienia szkole
c) wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w tygodniowym wymiarze zajęć dydaktycznych dotyczących realizacji treści kształcenia danego przedmiotu.
11. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej:
a) podejmuje uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
b) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów
c) uchwala regulamin Rady Pedagogicznej
d) uchwala zasady oceniania i klasyfikowania tworząc Ocenianie Wewnątrzszkolne
e) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
12. Do obowiązków rady pedagogicznej należy:
a) przestrzeganie postanowień prawa oświatowego oraz wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń dyrektora szkoły
b)czynne uczestnictwo we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej
c) realizowanie podjętych przez radę uchwał, nawet wówczas gdy zgłosiło się do nich zastrzeżenia
d) składanie przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań
e) nieujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, nauczycieli i rodziców oraz innych pracowników szkoły
f) współtworzenie atmosfery życzliwości, koleżeńskości i zgody oraz współdziałanie na rzecz dobra uczniów
13. Zebrania rady są protokołowane

INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§13

Dla sprawnego funkcjonowania szkoły tworzy się stanowiska: wicedyrektora oraz sekretarza szkoły

WICEDYREKTOR

§14

1. W Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia tworzy się stanowisko wicedyrektora na wniosek Osoby Prowadzącej
2. Dyrektor powołuje i odwołuje wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii Osoby Prowadzącej szkołę i Rady Pedagogicznej, wyznaczając mu zakres kompetencji.
3. Wicedyrektor:
a) jest z upoważnienia dyrektora szkoły bezpośrednim przełożonym służbowym nauczycieli, psychologa szkolnego; jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą,
b) decyduje o bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole,
c) ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli,
d) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym,
e) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „wicedyrektor szkoły” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań,
f) zastępuje dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności.

SEKRETARZ SZKOŁY

§15

Bezpośrednim przełożonym sekretarza jest dyrektor szkoły.
1. Do zakresu obowiązków sekretarza należy m.in.:
a) przyjmowanie i rozdział przychodzącej korespondencji,
b) rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
c) przepisywanie i wysyłanie korespondencji,
d) prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników,
e) wystawianie druków i zaświadczeń,
f) prowadzenie dokumentacji związanej z kadrami (prowadzenie teczek akt osobowych),
g) sporządzanie danych wyjściowych do list płac wszystkich pracowników szkoły,
h) zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych,
i) prowadzenie archiwum,
j) obsługa interesantów i udzielanie informacji,
k) sporządzanie sprawozdawczości,
l) organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
m) prowadzenie jednolitego rejestru akt rzeczowych,
n) prowadzenie SIO,
o) prowadzenie dokumentacji szkoły,
p) nadzór nad prowadzeniem ewidencji druków ścisłego zarachowania zgodnie z przepisami oraz prawidłowym i terminowym ich rozliczaniem,
r) prowadzenie pełnej dokumentacji uczniów, jej aktualizacja,
s) wypisywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i prowadzenie stosownej ewidencji,
t)inwentarz i sprawy z tym związane,
u) prowadzenie ewidencji urlopów
w) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły związanych z funkcjonowanie placówki.

ORGANIZACJA SZKOŁY

§16

1. Organizacja roku szkolnego określona jest na podstawie odrębnych przepisów określonych przez Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku określa arkusz organizacji szkoły branżowej opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
3. W arkuszu organizacji szkoły branżowej zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły branżowej, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Osobę Prowadzącą szkołę z oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. Arkusz organizacji szkoły branżowej zatwierdza Osoba Prowadząca szkołę branżową
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły branżowej dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
5. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych, dni dodatkowo wolnych od zajęć oraz ferii zimowych i letnich stanowi rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, określony przez MEN.
6. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania oraz promowania określa Ocenianie Wewnątrzszkolne, stanowiące załącznik do Statutu.

§17

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły branżowej jest oddział.
2. Minimalną liczebność uczniów w oddziale, grupie i zespole międzyoddziałowym ustala na dany rok szkolny osoba prowadząca.
3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły branżowej są organizowane w oddziałach.
4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
5. Praktyczna nauka zawodu uczniów, którzy są młodocianymi pracownikami, realizowana jest u pracodawców na podstawie odrębnych przepisów.
6. Nauczanie informatyki odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie podziału na grupy.
7. Szkoła w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego uczniów:
a) współpracuje z pracodawcami i Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości,
b) gromadzi kserokopie umów zawieranych pomiędzy pracodawcami a uczniami będącymi młodocianymi pracownikami,
8. Szkoła może także organizować kształcenie w oddziałach wielozawodowych, w których nauka zajęć edukacyjnych przedmiotów ogólnokształcących odbywa się wspólnie, a nauka przedmiotów zawodowych teoretycznych odbywa się odrębnie dla każdego zawodu.
a) jeżeli liczba uczniów, którzy zapisali się do szkoły w danym zawodzie nie osiągnęła stanu liczbowego przynajmniej 14 uczniów , to nauczanie przedmiotów teoretycznych zawodowych odbywa się w oddziale wielozawodowym
b) nauka przedmiotów teoretycznych zawodowych w oddziale wielozawodowym odbywa się w formie dokształcania teoretycznego młodocianego pracownika w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym- Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach.
c) wyjazdy na dokształcanie z teoretycznych przedmiotów zawodowych organizuje Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia wydając uczniowi skierowanie lecz tylko jeden raz na każdy stopień kursu.
d) szkoła wysyła skierowanie do Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego- Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia zawodowego w Gliwicach przekazuje je także pracodawcom, u których uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu.
e) koszty kształcenia za teoretyczne przedmioty zawodowe organizowane w formie dokształcania pokrywa Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia
f) Szkoła na dokształcanie z przedmiotów teoretycznych zawodowych wysyła tylko raz w danym roku szkolnym a gdy uczeń go nie ukończy lub zostanie z niego wydalony – musi pokryć koszty danego dokształcania
g) uczeń, który nie zaliczył pozytywnie przedmiotów teoretycznych zawodowych ma prawo do egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w Regulaminie Oceniania Wewnątrzszkolnego.
9. Na zajęciach lekcyjnych osoby postronne mogą przebywać tylko za zgodą dyrektora szkoły.

§18

1. W celu realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
a) pomieszczeń do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych wyposażonych w niezbędne pomoce dydaktyczne
b) pracowni do kształtowania umiejętności zawodowych
c) pracowni komputerowej i multimedialnej
d) zasobów edukacyjnych w formie materiałów o tematyce dydaktyczno- wychowawczej
e) literatury pedagogiczno- psychologicznej
f) podręczników, udostępnianych uczniom na okres roku szkolnego.
Regulamin użyczania podręczników stanowi odrębny dokument.

ORGANIZACJA I ZASADY UDZIELANIA UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

§19

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz psycholog.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
a. ucznia,
b. rodziców ucznia,
c. dyrektora, nauczyciela, wychowawcy lub psychologa
d. pracownika socjalnego,
e. asystenta rodzinnego,
f. kuratora sądowego.
5. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
6. Nauczyciele, wychowawcy, psycholog w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:
a) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
b) wsparcie ucznia w jego rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym.
7. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub pedagog i psycholog informuje o tym niezwłocznie dyrektora szkoły.
8. Dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej lub specjalistycznej oraz dla uczniów nie posiadających opinii pomoc organizuje i koordynuje wychowawca klasy wraz z psychologiem szkolnym
9. W ramach wsparcia uczniów, obejmującego najważniejsze i podstawowe potrzeby życiowe, uczniowie otrzymują pomoc w postaci dożywiania ( drugie śniadanie)

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§20

1. W szkole branżowej zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracyjnych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust 1 określa Osoba Prowadząca
3. Nauczyciele są odpowiedzialni przed Dyrektorem Szkoły za:
a) jakość pracy i wyniki nauczania
b) prowadzenie dokumentacji szkolnej dotyczącej przebiegu nauczania
c) przygotowywania szkolnych planów pracy i rozkładów materiału
d) przestrzegania dyscypliny pracy i wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na edukację uczniów
e) podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów w trakcie ich pobytu w szkole, w tym pełnić dyżury w czasie przerw śródlekcyjnych
f) dbałość o pomoce naukowe i sprzęt szkolny.
4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny pracy i obowiązujących w szkole regulaminów.

§21

1. Dyrektor szkoły branżowej za zgodą Osoby Prowadzącej, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub stanowisko kierownicze.

§22

1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo –zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

ZADANIA I OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY

§23

1. W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności zalecane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania.
2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiska szkoły branżowej
3. Podstawowe zadania wychowawcy to:
a)prowadzenie dokumentacji:
- dziennik lekcyjny
- arkusze ocen
- plany pracy wychowawczej oraz tematyka godzin wychowawczych
- prowadzenie korespondencji z rodzicami
- prowadzenie korespondencji z naukodawcami
- wypisywanie świadectw
b) organizowanie i prowadzenie cyklicznych spotkań (zebrań) z rodzicami według harmonogramu i potrzeb
c) prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami uczniów w sprawach dotyczących uczniów
d) utrzymywanie kontaktów z naukodawcami swoich uczniów
e) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, proces uczenia oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie
f) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów
g) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej
h) diagnozowanie preferencji i zainteresowań uczniów
i) uczenie planowania własnego rozwoju uczniów
j) przygotowywanie uczniów do trudnych sytuacji życiowych
k) zapoznaje rodziców z regulaminem użyczania podręczników
4. Wychowawca w celu realizacji zadań:
a) otacza indywidualną opieką każdego ucznia
b) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie oraz psychologiem szkolnym uzgadniając z nimi koordynując ich działanie wychowawcze wobec ogółu uczniów.
5. Na uzasadniony wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę klasy. Wniosek taki powinien zawierać jasno określone przyczyny dokonania zmian. Ostateczną decyzję wydaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wszystkich zainteresowanych stron.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

§24

1. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie gimnazjum i zdanie egzaminu gimnazjalnego oraz posiadanie podpisanej umowy o praktyczną naukę zawodu z pracodawcą.
2. Kandydat składa wymagane dokumenty:
- podanie
- świadectwo ukończenia gimnazjum
- wyniki egzaminu gimnazjalnego
- 3 zdjęcia
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu
- skierowanie wypełnione przez przyszłego pracodawcę (druk skierowania wydaje szkoła lub uczeń pobiera druk ze strony internetowej szkoły; skierowanie całkowicie wypełnione, uczeń dostarcza do szkoły do końca sierpnia, przed rozpoczęciem roku szkolnego)
- uczeń zaraz po podpisaniu umowy z pracodawcą, dostarcza jej kserokopię do szkoły. Termin dostarczania umów to 30.09. danego roku szkolnego.
3. Do szkoły prowadzi się nabór elektroniczny oraz tradycyjny.
4. Dyrektor Szkoły nie zawiera umów z pracodawcami ani ich nie parafuje.
5. Uczeń, który doniósł wszystkie wymagane dokumenty, może zmienić zawód do końca pierwszej połowy września, lecz musi dostarczyć w trybie pilnym już podpisaną umowę z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu.
6. Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu do klasy uczniów, gdy:
a) uczeń jest przyjmowany po rozpoczęciu roku szkolnego
b) uczeń przechodzi (przenosi się) po I półroczu z innej szkoły
c) uczeń ma być przyjęty do klasy programowo wyżej w innym zawodzie niż realizowany w klasie programowo niżej , po ustaleniu zasad i możliwości realizowania nauki zawodu przez ucznia oraz dokonaniu analizy tzw. „zbieżności zawodów”, jak również po ewentualnym zdaniu różnic przedmiotowych.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§ 25

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników administracyjnych. Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników określają odrębne przepisy.
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są do pracy zgodnie z regulaminem pracy opracowanym przez Osobę Prowadzącą szkołę.
3. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
a) realizacja właściwych podstaw programowych oraz programów nauczania w przydzielonych mu oddziałach (grupach, klasach) oraz zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły
b) uczestnictwo w zebraniach rady pedagogicznej.
c) stosowanie jasnych i uczciwych kryteriów oceniania zgodnych z WSO
d) przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych
e) opracowywanie planów pracy
4. Nauczyciele mają prawo do:
a) stosowania własnych metod nauczania
b) egzekwowania od uczniów wymagań podanych na lekcjach organizacyjnych na początku każdego roku szkolnego
c) aktywnego współtworzenia oblicza szkoły
5. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:
a) poziom nauczania w zakresie powierzonych im przedmiotów nauczania
b) bezpieczeństwo uczniów w szkole, na zajęciach organizowanych przez szkołę, w czasie przerw oraz podczas wyjść poza budynek szkoły
c) powierzone im pomoce naukowe, środki dydaktyczne i klasopracownie
d) dokumentację przebiegu nauczania

PSYCHOLOG

§26

1. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia dla efektywniejszej realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych zatrudnia psychologa.
2. Psycholog pełni rolę koordynatora i mediatora w sprawach związanych z nauką i wychowaniem oraz organizuje działalność profilaktyczną i terapeutyczną.
3. Do zadań psychologa szkolnego należy:
a) prowadzenie działań diagnostycznych w klasach pierwszych na początku roku szkolnego dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów
b) prowadzenie obserwacji, rozmów oraz zbieranie informacji ze środowiska lokalnego, instytucji wspomagających rozwój i wychowanie uczniów, szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi,
c) prowadzenie działań mających na celu diagnozowanie problemów dydaktyczno - wychowawczych uczniów,
d) konsultowanie z nauczycielami trudności uczniów, w zakresie określania zakresu wskazywanej pomocy,
e) udzielanie wsparcia nauczycielom w analizie orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz innej dokumentacji ucznia,
f) konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami,
g) udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia,
h) planowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych umożliwiających uczniowi osiągnięcie sukcesu,
i) proponowanie lub prowadzenie zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia ucznia,
j) dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej szkoły
k) współpraca z instytucjami, wspierającymi prace szkoły: Policją, Sądem Rodzinnym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami, Domami Dziecka.
l) organizowanie prelekcji i pogadanek zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów
m) systematyczne uzupełnianie zasobów szkoły w zakresie wsparcia wychowawczego i psychologicznego nauczycieli
n) prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym
o) wdrażanie i uaktualnianie procedur interwencyjnych.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§27

1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności
c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym
d) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
f) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce
g) pomocy w przypadku trudności w nauce
h) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego
i) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru
j) uczestnictwa w konkursach, zawodach i imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami
k) powiadamianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie w zakresie prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości
l) bieżącej informacji o działalności szkoły wywieszonej na tablicy ogłoszeń
m) uczestnictwa w wycieczkach oraz zajęciach organizowanych przez szkołę w formach innych niż klasowo – lekcyjne
n) powiadamiania z wyprzedzeniem 5-dniowym o posiedzeniu klasyfikacyjnym i promocyjnym Rady Pedagogicznej i o ustalonych dla ucznia ocenach z danych przedmiotów przez poszczególnych uczących
o) wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie zmian organizacyjnych zajęć, planów lekcji, zmiany opiekuna klasy
p) do złożenia skargi do Dyrektora Szkoły pisemnej lub ustnej w przypadku naruszenia praw ucznia.
2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
a) skargi w przypadku naruszenia praw ucznia mogą być składane osobiście przez ucznia lub jego rodziców
b) skarga składana jest w formie pisemnej
c) w przypadku skargi pisemnej złożonej do dyrektora szkoły, dyrektor szkoły rozpatruje ją na posiedzeniu zespołu wychowawczego w terminie do 7 dni, następnie informuje wnioskodawcę o podjętych decyzjach
d) sekretariat szkoły prowadzi teczkę skarg i wniosków
e) szkoła informuje ucznia o formach składania skarg oraz podaje nazwy instytucji, do których można się odwołać w przypadku naruszenia praw człowieka .

§28

1. Uczeń ma obowiązek:
a) posiadać i korzystać z podręczników szkolnych, zeszytów i przyborów w trakcie lekcji oraz prowadzić notatki zgodnie z wytycznymi nauczyciela prowadzącego
b) uczęszczać na zajęcia edukacyjne zgodnie z planem zajęć i przybywać na nie punktualnie; mimo spóźnienia uczeń zobowiązany jest wejść do sali, w której odbywają się zajęcia.
c) systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace domowe
d) zachowywać należytą uwagę podczas zajęć lekcyjnych i wykonywać polecenia nauczyciela
e) usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych przynosząc zwolnienie lekarskie
f) zobowiązany jest do zachowania estetycznego wyglądu i stroju
g) uczestniczyć w zajęciach, imprezach i wszystkich uroczystościach organizowanych przez szkołę, włączać się do prac na rzecz szkoły
h) przestrzegać zasad współżycia społecznego:
- okazywać szacunek dorosłym i kolegom
- przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności
- szanuje poglądy i przekonania innych
- szanuje godność i wolność drugiego człowieka
- zachowuje tajemnicę korespondencji i dyskrecji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, ze szkodziłoby to ogółowi, zdrowiu lub życiu innych
i) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów
j) dbać o mienie szkoły. Za zniszczenia i szkody w obiekcie szkoły, rodzice ( opiekunowie prawni) ucznia niepełnoletniego lub sam uczeń jeśli jest pełnoletni, ponoszą odpowiedzialność materialną , a usunięcie zniszczeń musi nastąpić w ustalonym terminie.
k) uczeń ma zakaz przynoszenia do szkoły niebezpiecznych substancji , ostrych narzędzi, broni, ładunków wybuchowych, środków psychoaktywnych oraz e- papierosów
l) dbać o honor, tradycję i wizerunek szkoły
m) nie przynosić do szkoły wartościowych przedmiotów (szkoła nie bierze odpowiedzialności za zagubienie, zniszczenie lub kradzież )
n) informować wychowawcę lub nauczyciela dyżurującego o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia uczniów lub pracowników szkoły
o) wyłączyć telefon komórkowy w czasie zajęć lekcyjnych.

OBOWIĄZEK NAUKI

§29

1. Do Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z art. 165 ustawy Przepisy wprowadzające – Prawo Oświatowe. Podlegają oni obowiązkowi nauki do ukończenia 18 roku życia.
2. Uczeń, który ukończył 18 rok życia, może zostać skreślony z listy uczniów.
3. Uczeń, który nie ukończył 18 lat i nie ma podpisanej umowy o praktyczną naukę zawodu może zostać skreślony z listy uczniów decyzją administracyjną przez dyrektora szkoły. Dyrektor o tym fakcie informuje kuratorium oświaty
4 . Kontrolę nad realizowaniem przez uczniów obowiązku nauki sprawuje dyrektor prowadząc ewidencję spełniania obowiązku nauki.
5. Uczniowie, którzy nie ukończyli 18 roku życia mają obowiązek regularnego uczestniczenia w zajęciach. Nieobecności usprawiedliwiane są wyłącznie po okazaniu zwolnienia lekarskiego. Uchylanie się od realizacji obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

NAGRODY I KARY

§30

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
a) pochwałę wychowawcy wobec klasy
b) pochwałę dyrektora szkoły podczas apelu przy wszystkich uczniach
c) nagrodę rzeczową ufundowaną przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
d) dyplom uznania
e) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na zasadach zawartych w art. 90i Ustawy o systemie oświaty.
2. Za osiągnięcie wyróżniającego wyniku w olimpiadzie wiedzy, turnieju, konkursie, igrzyskach sportowych lub za inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole i rodzicom – przyznaje się uczniowi wyróżnienie i nagrody wymienione w ust. 1.
3. Nagrody i wyróżnienia stosowane są przede wszystkim wobec tych uczniów, którzy osiągnęli dobre wyniki w nauce a jednocześnie są aktywni społecznie i reprezentują właściwą postawę uczniowską.
4. Nagroda może być zbiorowa np. dla całego zespołu za szczególne osiągnięcia (nauka, frekwencja, aktywność).
5. Kary przewiduje się dla uczniów za zaniedbywanie lub lekceważenie obowiązków szkolnych oraz przejawianie zachowań niegodnych ucznia szkoły branżowej
6. Wobec ucznia można stosować następujące kary:
a) nagana wychowawcy
b) nagana dyrektora szkoły
c) skreślenie z listy uczniów w przypadku uczniów pełnoletnich.
7. Uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego:
a) chuligaństwo oraz niszczenie mienia szkolnego
b) arogancki stosunek do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz innych uczniów
c) pobicie i inne przejawy szkodzenia na zdrowiu
d) wymuszanie dóbr osobistych oraz pieniędzy
e) przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
f) wnoszenie na teren szkoły alkoholu i środków odurzających oraz ich rozpowszechnianie.
8. Decyzja o skreśleniu poprzedzona musi być wymogami formalnymi:
a) rozmowa z uczniem i rodzicami lub pisemne poinformowanie ich o zaistniałej sytuacji
b) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną
c) dyrektor szkoły wydaje decyzję o skreśleniu
9. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie w trybie administracyjnym do Śląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
10. Uczeń, któremu została udzielona kara wymieniona w ust.6, ma prawo do złożenia pisemnego odwołania do Śląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od daty zastosowanej kary.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Tablice i pieczęcie zawierają nazwę: Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę podaje się pełną nazwę szkoły.

§32

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§33

1. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia określają odrębne przepisy.

§34

Zmiany w statucie szkoły dokonuje Osoba Prowadząca, a w jej imieniu dyrektor Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§35

Uczniowie Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia mają status młodocianych pracowników.

§36

Dyrektor Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej poprzez udostępnienie go w sekretariacie szkoły.

ZEWNĘTRZNE EGZAMINY SZKOLNE

§37

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywać się będzie zgodnie z art. 44zzzi Ustawy o systemie oświaty (po zmianach zawartych w Ustawie wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
2. Egzamin poprawkowy z praktycznej nauki zawodu ma formę zadań praktycznych.

§38

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia dotyczące szkół niepublicznych zawarte w Ustawie o Systemie Oświaty oraz Prawo Oświatowe

§39

Statut wchodzi w życie z dniem 1.09.2017 roku.